Februari 20, 2017


Kallelse till årsmöte!

December 28, 2016

 

Kallelse till Årsmöte i DK Lagun!

Härmed kallas till årsmöte

Årsmötet hålls: Onsdag 15 februari 2017 klockan 18-20.00 i Bruksgården utanför SCA Ortviken. Brukgsården ligger alldeles utanför grindarna till höger. Parkering finns i anslutning till lokalen.

Meddela oss senast måndag 13 februari på info@dklagun.se eller på 070-6321042 om ni kommer så vi kan planera in hur mycket fika vi behöver.

Dagordningen:

§1. Fastställande av röstlängd (närvarande)

§2. Mötets behöriga utlysande

§3. Fastställande av dagordningen

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare

§6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.

§6b. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016

§7. Revisionsberättelse

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§9. Inkomna motioner

§10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017

§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

§12 Klubbens nya stadgar behöver justeras och godkännas.

§13. Val till styrelsen

Ordförande för 1 år

Ledamot 2st för 2 år

Sekreterare för 2 år

Kassör för 1 år

§13. Val av revisor (2 personer) för ett år

§14. Val av valberedning (3 personer varav 1 sammankallande) för ett år
§15. Övriga frågor

 

Nyckel till lokalen

Har du en nyckel till lokalen och inte har för avsikt att vara medlem under 2017 önskar vi den åter.

Kontakta klubben på info@dklagun.se eller 070-994 07 09 så ordnar vi det på smidigast möjliga

sätt.

 

Styrelsen genom ordförande Peter Hamberg.


God Jul & Gott nytt år

December 22, 2016


Äldre

Kontakt

E-mail: info@dklagun.se

Övrigt

Kommande händelser