Kallelse till Årsmöte 2021

September 20, 2020
DK Laguns årsmöte 2021.

Måndagen den 31 maj klockan 20:00. Plats: Online

Välkommen att engagera dig i klubbens arbete och dykutfärder. Kanske är du även intresserad av att arbeta i styrelsen? Hör av dig till oss!

Dagordningen:

§1. Fastställande av röstlängd (närvarande)

§2. Mötets behöriga utlysande

§3. Fastställande av dagordningen

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare

§6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.

§6b. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019

§7. Revisionsberättelse

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§9. Inkomna motioner

§10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2020

§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

§12. Val till styrelsen

Ordförande för 1 år

Ledamot 2st för 2 år

Sekreterare för 2 år

Kassör för 1 år

§13. Val av revisor (2 personer) för ett år

§14. Val av valberedning (3 personer varav 1 sammankallande) för ett år

§15. Övriga frågor

Om medlem önskar lämna in motion till årsmötet vill styrelsen ha den tillhanda senast två veckor före mötet.

Information om medlemsavgifter 2021.

Vi står än så länge kvar på samma avgifter som under fjolåret.

Familjemedlemskap: 2 Vuxna + fritt antal barn: 1300:-

Senior (19 år +): 850 :-

Junior (10-19 år): 350:-

Minior (0-10): 50 :-

Medlem, registrerad via annan SSDF-ansluten klubb (Vårt sk. Jocke-medlemskap): 480:-

Klubbsupporter, du dyker inte men vill stödja Lagun ekonomiskt: 200:-

Betalning. För att medlemsavgift skall kunna registreras måste den betalas in på klubbens Bankgiro 5381-6971 eller Swish 123 099 66 60 med era kontaktuppgifter inkluderade.

Frågor och funderingar: info@dklagun.se eller via vår messengerchat.

Styrelsen, genom sekreterare Maria Winroth

Årsmötet för 2020 inställt.

April 23, 2020

På grund av rådande omständigheter kring Coronapandemin har styrelsen för DK Lagun beslutat att ställa in årsmötet för 2020 på obestämd tid. 

Vi kommer att utlysa det i god tid och som vi ser det kommer att årsmötet att hållas till sensommaren, tidig höst.

Till dess kommer nuvarande styrelse att sitta kvar och sköta det löpande arbetet. Om någon medlem vill ha tillgång till klubbens resultat och balansräkning eller övriga handlingar kan ni vända er till styrelsen.

Väl mött!

Ordförande Johan Borggren 


Maj 16, 2019


Äldre

Kontakt

E-mail: info@dklagun.se

Övrigt

Kommande händelser