EXTRA ÅRSMÖTE

September 27, 2021

Välkommen

Sundsvalls Sportdykarklubb Lagun kallar härmed sina medlemmar till ett EXTRA ÅRSMÖTE

Plats: Alnö Båtklubb, Sågverksvägen 11 (vid gamla färjeläget).

Tid: torsdagen 21 oktober kl. 19.00.

På dagordningen: Revision för verksamhetsåret 2020, frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samma år, fyllnadsval av ordförande, kassör, ledamot och revisorer samt information om klubbens framtida verksamheter.

Viktigt att du som medlem kommer.

Fika kommer att finnas.

/Styrelsen


Maj 16, 2019


Årsmöte 2019

Januari 6, 2019

Härmed kallas till årsmöte

Årsmötet hålls: Tisdag 26 februari 2019 kl. 18.3-20.30 i SCA Ortvikens bruksstuga. Den ligger alldeles utanför fabriksgrindarna. Parkering finns. 

Meddela oss på info@dklagun.se eller på 070-6321042 eller här på facebook om ni kommer. OSA senast 22 februari 2019

Dagordningen:

§1. Fastställande av röstlängd (närvarande)
§2. Mötets behöriga utlysande
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
§6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.
§6b. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018
§7. Revisionsberättelse
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§9. Inkomna motioner
§10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019
§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
§12. Val till styrelsen
Ordförande för 1 år
Ledamot 2st för 2 år
Sekreterare för 2 år
Kassör för 1 år
§13. Val av revisor (2 personer) för ett år
§14. Val av valberedning (3 personer varav 1 sammankallande) för ett år
§15. Övriga frågor

Om medlem önskar lämna in motion till årsmötet vill styrelsen ha den tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen genom ordförande: Peter Hamberg

Nyckel till lokalen

Har du en nyckel till lokalen och inte har för avsikt att vara medlem under 2019 önskar vi den åter.
Kontakta klubben på info@dklagun.se eller
070-632 10 42 eller Facebook så ordnar vi det på smidigast möjliga sätt.


Äldre

Kontakt

E-mail: info@dklagun.se

Övrigt

Kommande händelser