Kick off 2016

April 15, 2016


Kallelse till årsmöte i DK Lagun.

December 25, 2015

Kallelse till Årsmöte i DK Lagun!


Härmed kallas till årsmöte

Årsmötet hålls: Måndag 15 februari 2016 klockan 18-19.30 i Familjehem Norrs lokaler på

Köpmangatan 38B. En trappa upp, kod till dörren är 4225.

Meddela oss på info@dklagun.se eller på 070-249 36 08 om ni kommer så vi

kan planera in hur mycket fika vi behöver.


Dagordningen:

§1. Fastställande av röstlängd (närvarande)

§2. Mötets behöriga utlysande

§3. Fastställande av dagordningen

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare

§6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.

§6b. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015

§7. Revisionsberättelse

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§9. Inkomna motioner

§10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2016

§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

§12. Val till styrelsen

Ordförande för 1 år

Ledamot 2st för 2 år

Sekreterare för 2 år

Kassör för 1 år

§13. Val av revisor (2 personer) för ett år

§14. Val av valberedning (3 personer varav 1 sammankallande) för ett år

§15. Övriga frågor

 

Samt att klubbens nya stadgar behöver justeras och godkännas.

 

Nyckel till lokalen

Har du en nyckel till lokalen och inte har för avsikt att vara medlem under 2016 önskar vi den åter.

Kontakta klubben på info@dklagun.se eller 070-994 07 09 så ordnar vi det på smidigast möjliga sätt.

Styrelsen genom sekreterare: Peter Hamberg


Kick off 2015

April 18, 2015


Äldre

Kontakt

Övrigt

Kommande händelser